Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Strona główna

ZAŚWIADCZENIA EGZAMINU KLASY 8

W piątek od godziny 9.00 do godziny 12.00 można odebrać w szkole zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

  1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
  2. a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
    ALBO
    b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
  4. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.