Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

INNOWACJE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

TEMAT INNOWACJI: „MALI RATOWNICY” – pierwsza pomoc już od przedszkola.

NAZWA PLACÓWKI: Szkoła Podstawowa im. ppłk Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

AUTOR INNOWACJI: mgr Natalia Czekała

PRZEDMIOT, NA KTÓRYM BĘDZIE WPROWADZONA INNOWACJA: zajęcia pozalekcyjne

RODZAJ INNOWACJI: metodyczna

DATA WPROWADZENIA INNOWACJI: listopad 2019r.

DATA ZAKOŃCZENIA INNOWACJI: czerwiec 2020r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są dzieci 5,6-letnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych P6A, P6B. Czas realizacji innowacji obejmuje 8 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem w formie 14 spotkań grupowych. Harmonogram spotkań zostanie przedstawiony rodzicom po ustaleniu liczby uczestników zajęć.

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji:

Innowacja „MALI RATOWNICY” – pierwsza pomoc już od przedszkola” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci.

Do stworzenia innowacji zainspirowało mnie zainteresowanie tematyką zdrowia i udzielania pierwszej pomocy, chęć wzbogacania własnego warsztatu pracy poprzez udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Chcę dzielić się podstawową wiedzą oraz umiejętnościami z dziećmi, aby od najmłodszych lat oswajać ich z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi pierwszej pomocy a co za tym idzie ratowania życia.

Głównym celem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym oraz rozwijanie u wychowanków kompetencji kluczowych w sposób najbardziej przyjazny wychowankom: w zabawie, w ruchu, poprzez praktyczne i aktywne działanie oraz uważne słuchanie.

Opis innowacji:

Wstęp:

Każdy z nas może kiedyś znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku, krztuszącej się bądź tracącej przytomność. Musimy wiedzieć, że podejmowanie czynności ratujących życie nie musi dotyczyć tylko osób dorosłych. Dzieci spędzają wiele czasu w szkole, w domu i na podwórku – nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć, dlatego ważne jest, aby miały jak najszerszą wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy już od najmłodszych lat. Dzieci z natury są ciekawe, chcą doświadczać, działać, ale także oswajać się z ważnymi zagadnieniami. Kompetencje społeczne i obywatelskie niezbędne do niesienia pomocy możemy kształtować w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Nauka niesienia pomocy będzie różniła się od tej w przypadku dorosłych i będzie oparta głównie na przystępnych formach przyswajania wiedzy. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „MALI RATOWNICY” – pierwsza pomoc już od przedszkola” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy w przyszłości będzie musiało zmierzyć się z sytuacją trudną mającą na celu ratowanie ludzkie życie, czy też nie.

Cele innowacji:

 1. Upowszechnienie wśród dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
  2. Zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  3. Wykształcenie umiejętności właściwego powiadamiania służb ratunkowych.
  4. Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie
  i bezpieczeństwo innych.
  5. Kształtowanie postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym

Metody i formy:

Metody: - oparte na słowie (opowiadanie, rozmowa, pogadanka, praca z książką)

            - oparte na obserwacji (pokaz połączony z przeżyciem)

            - oparte na praktycznej działalności uczniów (zajęcia praktyczne)

            - aktywizujące (burza mózgów, sytuacyjna, problemowa, drama)

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne.

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne: sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, przybory i materiały szkolne, apteczka pierwszej pomocy i jej wyposażenie, pluszowe misie, atrapy telefonów, karty pracy i podręcznik do pierwszej pomocy (nauczyciel).

Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

Uczniowie:

-kształtują właściwe nawyki i postawy a pierwsza pomoc staję dla nich czymś naturalnym;

-oswajają się z sytuacjami zagrażającymi życiu

- nabierają pewności siebie w działaniu

Nauczyciele:

-poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje

Rodzice dzieci:

-chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko

- poszerzają swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przez dzieci.

Placówka:

- podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym

- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzesz kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych.

Częstotliwość zajęć:

Zajęcia odbywać się będą według wcześniej ustalonego harmonogramu  (1 – 2 razy w miesiącu) w okresie od listopada 2019 roku do czerwca 2020 roku w ramach 14 spotkań.

Bloki tematyczne zajęć:

 1. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
 2. Ważne numery alarmowe.
 3. Apteczka pierwszej pomocy.
 4. Sprawdzanie przytomności.
 5. Wzywanie pomocy.
 6. Krwotok z nosa, oparzenie i otarcie.
 7. Sprawdzenie oddechu.
 8. Pozycja boczna ustalona.
 9. Oddechy ratownicze.
 10. Łańcuch przeżycia.
 11. Akcja reanimacja.
 12. Konkurs plastyczny „Pierwsza pomoc”
 13. Potrafimy ratować – utrwalamy zdobyte wiadomości.
 14. Jestem Małym Ratownikiem – egzamin.

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy dzieci, wywiad z nimi ankieta z rodzicami, test wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz podsumowanie konkursu plastycznego. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji , wywiadów, wyników testu oraz zaangażowania w konkurs pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski, wprowadzić niezbędne zmiany i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w przyszłym roku szkolnym.

 

Innowacja pedagogiczna 

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

ogólnopolski projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

 

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Marta Galus

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w kl. II Szkoły Podstawowej w Baborowie.

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 2 września 2019r.              do 31 maja 2020r.

Projekt realizowany będzie w czasie: od 1 października 2019r.                    do 30 kwietnia 2020r.

Miesiąc wrzesień 2019r. będzie miesiącem na przygotowanie do projektu.

Miesiąc maj 2020r. będzie miesiącem dokonywania ewaluacji innowacji pedagogicznej.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

 1. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe                     i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania,                          od października 2019 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

 1. Cele innowacji

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • III. Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 2 września 2019r. do 31 maja 2020r.

Projekt realizowany będzie od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku przez dwie godziny lekcyjne w miesiącu (w ramach zajęć dodatkowych).

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na stronie projektu. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.  

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Wzór zgody zostanie udostępniony we wrześniu 2019 r. na stronie projektu.

Ponadto autor projektu udostępni nauczycielom bezpłatne narzędzie w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela, samodzielnie przez uczniów lub przez zaproszonych gości.

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,             a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 1. Ewaluacja programu

Narzędzia ewaluacyjne:

- Lekturnik dla każdego ucznia z umieszczoną w niej kartą samooceny po każdym module i na zakończenie,

- ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie.

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.