Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

ŚWIETLICA

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. PPŁK. MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO W BABOROWIE

 

Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 t. (Dz. U. z 2004 r. , nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoly, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

§1

Cele i zadania świetlicy

 1. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach,
 • organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 • organizowane gier i zabaw ruchowych, przede wszystkim na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • odkrywanie i rozwijanie z zainteresowań,
 • kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i samorządności,
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
 • obejmowanie opieką wychowawczą uczniów skierowanych do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

§2

Organizacja pracy świetlicy

 

 1. Ze świetlicy, na pisemny wniosek rodziców (zał. nr 1), korzystają uczniowie  Szkoły Podstawowej w Baborowie klas I-II oraz III-VII, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz dojeżdżający autobusem szkolnym.
 2. Świetlica działa w godzinach 6.45- 15.45. Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładami zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoły.
 3. Po zakończeniu pracy świetlicy szkolnej, dzieci nieodebrane dołączają do przedszkolnej grupy świetlicowej. Świedlica przedszkolna kończy pracę o godzinie 17.00. Odpowiedzialność za nieodebrane dziecko ponoszą rodzice / opiekunowie. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 4. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy.
 5. W ramach świetlicy działa jadalnia szkolna wydająca jeden posiłek dziennie.

§3

Wychowankowie świetlicy

 1. Prawa wychowanka świetlicy:
 • korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
 • wpływ na planowanie pracy świetlicy,
 • życzliwe traktowanie,
 • uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach,
 • swobodne kulturalne wyrażanie myśli i przekonań.
 1. Obowiązki wychowanka świetlicy:
 • przestrzeganie regulaminu świetlicy i przyjętych w szkole norm zachowania,
 • dbałość o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych i podczas posiłków,
 • dbałośc o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 • przestrzeganie reguł zachowania w świetlicy (zał. nr 3).

§4

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda „Świetlik roku” w postaci dyplomu i nagrody książkowej lub rzeczowej przyznawana na zakończenie roku szkolnego uczniom wyróżniającym się w ciągu całego roku.

§5

Konsekwencje łamania zasad zachowania w świetlicy szkolnej

Łamanie zasad zachowania w świetlicy może skutkować następującymi konsekwencjami:

 1. Ustne upomnienie przez opiekuna świetlicy.
 2. Jednorazowy zakaz udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 3. Wpisanie notatki negatywnej do dziennika elektronicznego i powiadomienie wychowawcy.
 4. W przypadku ustawicznego niestosowania się do zasad zachowania w świetlicy i braku reakcji na powyższe formy upomnienia, wezwanie do szkoły rodziców/prawnych opiekunów.

§6

Wychowawca świetlicy szkolnej

 1. Planuje, organizuje oraz prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

 1. Kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 2. Rozwija zainteresowania i zdolności uczniów.
 3. Wdraża do samodzielnej pracy umysłowej.
 4. Udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 5. Organizuje właściwy i kulturalny wypoczynek.
 6. Współpracuje z rodzicami (opiekunami) poprzez kontakt bezpośredni podczas odbioru dziecka ze świetlicy, rozmowy telefoniczne, rozmowy podczas drzwi otwartych i zebrań rodziców oraz anonimową ankietę na temat działalności świetlicy przeprowadzaną na koniec roku szkolnego.

§7

Dokumentacja swietlicy

W świetlicy prowadzona jest nastepująca dokumentacja:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Dziennik elektroniczny.
 3. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 4. Ramowy plan dnia.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostepny jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły.
 2. Zmian w regulaminie dokonuje zespół do spraw działalności świetlicy. Następnie zatwierdza je dyrektor szkoły.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

 

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PPŁK MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO W BABOROWIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Tematyka zajęć z podziałem na miesiące i tygodnie

Wrzesień

Niech trwa lato – wspominamy wakacje.

Światowy dzień pierwszej pomocy.

Pyrki, ziemniaki, kartofelki.

Przygotowanie do uroczystości nadania sztandaru.

Październik

Światowy dzień uśmiechu. Światowy dzień zwierząt.

Dla naszych nauczycieli.

W jesiennym lesie.

1000 pomysłów na dynie.

Listopad

Nasz patron.

Jeż symbolem jesieni (10 listopada - dzień jeża).

Świętujemy dzień misia. Konkurs rodzinny „Przyjaciel dla misia”.

Andrzej i Katarzyna, czas wróżenia się zaczyna.

Grudzień

Mikołajki – dzień świątecznego sweterka.

Czas świątecznych ozdób i dekoracji.

List do Świętego Mikołaja.

Styczeń

„Jestem starszy – jestem mądrzejszy” – noworoczne postanowienia.

Karnawał na świecie.

Jesteśmy eko – 23 stycznia dzień bez opakowań foliowych.

Luty

Zimowe inspiracje.

Walentynki!

Pizza dla każdego (światowy dzień pizzy).

Marzec

W marcu jak w garncu.

Dla wszystkich dziewczyn.

Wiosenne inspiracje.

W teatrze (propozycja wyjazdu na spektakl teatralny dla dzieci)

Kwiecień

Żarty i żarciki – śmieję się, lecz nie wyśmiewam.

W wielkanocnym nastroju.

Umiem zadbać o naszą planetę (Dzień Ziemi).

Wiosna roztańczona (29 kwietnia – dzień tańca).

Maj

Moja Mała Ojczyzna  - legendy Wielkopolski i Ziemi Szamotulskiej.

W ogrodzie wiosny.

Dla wszystkich Mam… (Dzień Matki).

Origami dla wszystkich (26 maja dzień samolotu z papieru).

Czerwiec

Wszyscy jesteśmy dziećmi.

Wymarzone miejsce na wakacje.

Bezpieczne wakacje.

Opracował zespół opiekunów świetlicy szkolnej

Formy i metody pracy

Zajęcia swobodne według zainteresowań uczniów,

gry i zabawy świetlicowe,

kolorowanki, łamigłówki, rebusy, krzyżówki,

prace plastyczne i techniczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik,

czytanie fragmentów książek dla dzieci,

gry edukacyjne,

zabawy ruchowe w kręgu, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

oglądanie bajek i filmów,

konkursy.