Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

ŚWIETLICA

Ramowy plan pracy świetlicy szkolnej w Baborowie w roku szkolnym 2020/2021

6.40 – 7.40
SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO ŚWIETLICY, ZAJĘCIA DOWOLNE

7.40 – 12.00

ZABAWY I GRY ŚWIETLICOWE, KOLOROWANKI, ZAJĘCIA DOWOLNE ORAZ PROPONOWANE PRZEZ OPIEKUNA, PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI, PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

11.45 – 12.25

OBIAD

12.25 – 13.10

ZABAWY RUCHOWE  NA SZKOLNYM PLACU ZABAW I NA BOISKU SZKOLNYM,

W PRZYPADKU NIEPOGODY ZABAWY I GRY ŚWIETLICOWE / ZAJĘCIA TEMATYCZNE PROPONOWANE PRZEZ OPIEKUNA

13.15 – 14.00

ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH

14.00 – 14.50

ZAJĘCIA PROPONOWANE PRZEZ OPIEKUNA / ZABAWY NA POWIETRZU

14.50 – 15.40

ZABAWY I GRY ŚWIETLICOWE, ZABAWY RUCHOWE NA BOISKU SZKOLNYM, ZAJĘCIA DOWOLNE

ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH  - UCZNIOWIE KLAS STARSZYCH

15.35 – 15.45

DZIECI DOJEŻDŻAJĄCE - WYJŚCIE NA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY, OCZEKIWANIE NA PRZYJAZD AUTOBUSU

POZOSTALI UCZNIOWIE – ZAJĘCIA DOWOLNE

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PPŁK MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO W BABOROWIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Tematyka zajęć z podziałem na miesiące i tygodnie

Wrzesień

Witaj szkoło! Żegnamy lato, witamy wakacje.

Dbamy o nasze bezpieczeństwo.

Pyrki, ziemniaki, kartofelki.

Nasz patron.

Październik

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi.

Nasi nauczyciele.

Świat jesienią. Światowy Dzień Drzewa.

1000 pomysłów na dynie.

                                      

Listopad

Dla tych, których już nie ma.

Droga Polaków do wolności – Święto Niepodległości.

Dzień Misia. Dzień pozdrowień i życzliwości.

Grudzień

Listy do Świętego Mikołaja.

W klimacie Bożego Narodzenia.

Czas świątecznych ozdób i dekoracji.

Styczeń

Otwieramy nowy kalendarz.

Zima nie jest zła.

Dzień Babci i Dziadka.

Karnawałowych zabaw czar.

Luty

Jak bezpiecznie spędzić czas wolny?

Walentynki.

Światowy dzień pizzy.

Marzec

Kobiety w naszym życiu. Dla wszystkich dziewczyn.

Zwiastuny wiosny.

Teatr – i ty możesz zostać aktorem

Pan Andersen i jego baśnie.

Kwiecień

Ziemia, nasza planeta – Dzień Ziemi

W koszyku wielkanocnym. Tradycje wielkanocne.

Wiosna roztańczona. 29 kwietnia – dzień tańca.

Maj

Wokół Unii Europejskiej.

Wiosenny ogród.

Mój dom, moja rodzina. Dla wszystkich mam.

Origami. Dzień samolotu z papieru.      

Czerwiec

Wszystkie dzieci nasze są

Lato… lato… lato czeka.

Bezpieczne wakacje. Na ratunek – ważny telefon.

Opracował zespół opiekunów świetlicy szkolnej

Formy i metody pracy

Zajęcia swobodne według zainteresowań uczniów,

gry i zabawy świetlicowe,

kolorowanki, łamigłówki, rebusy, krzyżówki,

prace plastyczne i techniczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik,

czytanie fragmentów książek dla dzieci,

gry edukacyjne,

zabawy ruchowe w kręgu, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

oglądanie bajek i filmów,

konkursy.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PPŁK. MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO W BABOROWIE

 

Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 t. (Dz. U. z 2004 r. , nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoly, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 • §1

Cele i zadania świetlicy

 1. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach,
 • organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 • organizowane gier i zabaw ruchowych, przede wszystkim na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • odkrywanie i rozwijanie z zainteresowań,
 • kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i samorządności,
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
 • obejmowanie opieką wychowawczą uczniów skierowanych do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

 

 • §2

Organizacja pracy świetlicy

 

 1. Ze świetlicy, na pisemny wniosek rodziców (zał. nr 1), korzystają uczniowie  Szkoły Podstawowej w Baborowie klas I-VIII, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz dojeżdżający autobusem szkolnym.
 2. Świetlica działa w godzinach 6.40- 15.40. Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładami zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoły.
 3. (usunięty)
 4. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy.
 5. W ramach świetlicy działa jadalnia szkolna wydająca jeden posiłek dziennie.
 • §3

Wychowankowie świetlicy

 1. Prawa wychowanka świetlicy:
 • korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
 • wpływ na planowanie pracy świetlicy,
 • życzliwe traktowanie,
 • uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach,
 • swobodne kulturalne wyrażanie myśli i przekonań.
 1. Obowiązki wychowanka świetlicy:
 • przestrzeganie regulaminu świetlicy i przyjętych w szkole norm zachowania,
 • dbałość o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych i podczas posiłków,
 • dbałośc o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 • przestrzeganie reguł zachowania w świetlicy (zał. nr 3).
 • §4

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda „Świetlik roku” w postaci dyplomu i nagrody książkowej lub rzeczowej przyznawana na zakończenie roku szkolnego uczniom wyróżniającym się w ciągu całego roku.
 • §5

Konsekwencje łamania zasad zachowania w świetlicy szkolnej

Łamanie zasad zachowania w świetlicy może skutkować następującymi konsekwencjami:

 1. Ustne upomnienie przez opiekuna świetlicy.
 2. Jednorazowy zakaz udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 3. Wpisanie notatki negatywnej do dziennika elektronicznego i powiadomienie wychowawcy.
 4. W przypadku ustawicznego niestosowania się do zasad zachowania w świetlicy i braku reakcji na powyższe formy upomnienia, wezwanie do szkoły rodziców/prawnych opiekunów.
 • §6

Wychowawca świetlicy szkolnej

 1. Planuje, organizuje oraz prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 2. Kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 3. Rozwija zainteresowania i zdolności uczniów.
 4. Wdraża do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 6. Organizuje właściwy i kulturalny wypoczynek.
 7. Współpracuje z rodzicami (opiekunami) poprzez kontakt bezpośredni podczas odbioru dziecka ze świetlicy, rozmowy telefoniczne, rozmowy podczas drzwi otwartych i zebrań rodziców oraz anonimową ankietę na temat działalności świetlicy przeprowadzaną na koniec roku szkolnego.

 

 

 • §7

Dokumentacja swietlicy

W świetlicy prowadzona jest nastepująca dokumentacja:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Dziennik elektroniczny.
 3. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 4. Ramowy plan dnia.
 • §8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostepny jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły.
 2. Zmian w regulaminie dokonuje zespół do spraw działalności świetlicy. Następnie zatwierdza je dyrektor szkoły.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.